Kadir Has Üniversitesi 1. Uluslararası İlişkiler Konferansı

Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Durumu ve Alternatif Dünya Görüşleri

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kadir Has Üniversitesi

22-24 Ekim 2015

İstanbul

KONFERANS PROGRAMI

PANEL PROGRAMI

Napolyon: “Fakat ben bir askerim. Onura ve şerefe ihtiyacım var. Prestijden yoksun olarak insanlarımın arasında yeniden ortaya çıkamam. Muazzam, hayran olunan ve şan sahibi biri olarak kalmalıyım.”

Mettenich: "Ama hem zaferin, hem de yenilginin bu kasvetli savaşları devam ettirmesine neden olan bu ahval ne zaman sona erecek? Zafer kazandığınızda zaferinizin meyvelerini almak için ısrar edersiniz, yenilgiye uğradığınızda ise tekrar ayağa kalkmaya kararlı olursunuz.”

Napolyon: “Yazık. O zaman Viyana kapılarında buluşacağız demektir.”

(Napolyon’un, Metternich’a Avusturya’nın Avrupa savaşlarında tarafsız kalmasını talep ettiği yazışmalar – 1813 yazı)

2015, Uluslararası İlişkiler tarihi açısından bakıldığında gerçekten istisnai bir yıldır. 2015, Viyana Kongresi’nin 200ncü, Yalta ve Potsdam Kongreleri ile Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 70inci, Helsinki Nihai Senedi’nin 40ıncı ve Dayton Antlaşması’nın 20inci olmak üzere birçok önemli olayın yıldönümüne işaret eder.

Haziran 1815’teki Viyana Kongresi Nihai Senedi, Napolyon Savaşları sonrası Avrupa’sının yeniden düzenlenmesi amacıyla büyük güçler tarafından imzalanan en kapsamlı antlaşmadır. Napolyon tipi yeni emperyalizm türlerinin ortaya çıkmasını engellemek ve güç dengesini ve statükoyu koruyarak Avrupa’daki siyasi devrimlerin kontrol edilmesini sağlamak gibi temel hedefleri olan antlaşma kısa bir süre için başarılı olsa da, Emperyal Almanya’nın yükselişini ve Avrupa ile Orta ve Güney Amerika’da Avrupa İmparatorluklarına son verecek şekilde ulus devletlerin ortaya çıkışına sebep olan 19. yüzyılın siyasi devrimlerini önlemede başarısız olmuştur. Buna rağmen, antlaşmanın mirası 19. yüzyılın önemli bir bölümünde Avrupa Uyumu vasıtasıyla Avrupa’da bir güvenlik kültürünün ortaya çıkışında etkili olmuştur.

130 yıl sonra, Yalta ve Potsdam konferansları 1945 Avrupa’sında beliren savaş sonrası düzenin gerçekliklerini ele almayı amaçlarken –Avrupa’dan daha kapsamlı bir çabanın bir Avrupa krizinin etkisiz hale getirmesine benzer bir ortam– Birleşmiş Milletler savaşı kazananları küresel boyutta uzlaştırma ihtiyacı ile çok yönlü ve sürdürebilir bir küresel güvenlik kompleksi oluşturma gereğine yoğunlaşmıştır.

30 yıl sonra, 1975 Helsinki Nihai Senedi Doğu ve Batı arasındaki ayrımın silinmesine giden yolu açarak Soğuk Savaşın bitişine katkı sağlamıştır. Kırk yıl geçmesine rağmen kendimizi hala amacı kapsayıcı bir güvenlik topluluğuna katkı sağlamak ve AGİT içinde işbirliğini güçlendirmek olan Helsinki + 40 sürecinin ortasında buluyoruz.

Son olarak, bu yıl aynı zamanda uluslararası işbirliğinde yeni bir solukla Soğuk Savaş sonrası dönemde krizlerle boğuşan ülkeleri yeniden inşa etme çabasını sürdüren Uluslararası Topluluğun korumasında Bosna Savaşı’na son veren 1995 Dayton Antlaşması’nın 20nci yılına işaret eder.

Kadir Has Üniversitesi Birinci Uluslararası İlişkiler Konferansı, 22-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Bu yılki konferansın konusu ise “Viyana Kongresi’nin Ardından İki Yüzyıl: Uluslararası İlişkilerin Bir Disiplin Olarak Konumu ve Alternatif Dünya Görüşleri”dir.

İçinde yaşadığımız dönem hem bölgesel, hem de küresel nitelikteki birçok gelişmenin ya uluslararası ilişkilerin modern dönemini şekillendiren tarihsel olayları hatırlatması ya da geçmişin hatalarını tekrarlamamak adına nelerden kaçınılması gerektiğini gösteren örnekler teşkil etmesi nedeniyle dikkate değerdir. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışma; Suriye’deki iç savaş; Orta Doğu’da ortaya çıkan Irak ve Şam İslam Devleti ve Nijerya’da ortaya çıkan Boko Haram; Rusya ve Batı arasında gittikçe kötüleşen ilişkiler; İran’la nükleer müzakerelerin etkileri; yükselen petrol üretiminin bazı ülkelerin yönetişimleri üzerindeki etkisi ve dünya çapında demokratikleşme çabalarının gerilemesi bunlardan bazılarıdır. Temel sorun bu meselelerin günümüzün cesur yeni dünyasında nasıl ele alındığıdır. Son iki yüzyılın tarihi, güncel sorunlar ele alınırken, tarihin çalışılması ve değerlendirilmesi ile tarihten ders alınması gerekliliğini bize hatırlatan bir dönüm noktasıdır. Özellikle, Viyana Kongresi’nin, Yalta ve Potsdam Konferanslarının, Birleşmiş Milletlerin, Helsinki Nihai Senedi’nin ve Dayton Antlaşması’nın birçok öncüsünün sergilediği amaç birliği günümüz sorunlarına çözümü için potansiyel bir rehberdir. Son iki yüzyılın tarihi, aynı zamanda Uluslararası İlişkiler disiplininin teorik evriminin ve uluslararası sistemin gelecekteki yönünün ve gelişiminin belirlemesi ve yorumlanması bağlamında ilginç bir barometre ve analitik bir araçtır.

Konferans, günümüzdeki küresel sorunları öncelikli olarak kuramsal bir bakış açısıyla değerlendirirken, yukarıda bahsedilen olaylardan öğrenilen dersleri incelemeyi ve bu olayların uluslararası sistemdeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Geçmişe bakarak uluslararası ilişkilerin bugününü ve geleceğini değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Ana konuşmacıların katılacağı ve panel tartışmalarının yapılacağı ana oturumların dışında, konferansta katılımcıların bildirilerini sunacakları birçok eşzamanlı akademik panel ve çalıştaya yer verilecektir.

Bireysel bildiri önerileri ve/veya panel önerileri için çağrıda bulunuyoruz. Beşeri ve sosyal bilimlerin bütün disiplinlerinde çalışan, uluslararası sistemi ve gelecekteki sorunlarını yenilikçi yaklaşımlarla ele almak isteyen akademisyenlerin önerilerini bekliyoruz. Şu alt-temalar önerilerin hazırlanmasında kılavuz olarak kullanılabilecektir: teori; tarih; güç dengesi; büyük güçlerin politikaları; diplomasi; uluslararası düzen; uluslararası hukuk; uluslararası ticaret; çatışma çözümü; insani güvenlik; güncel sorunlar ve alternatif gelecekler.

Lütfen önerilerinizi 15 Eylül 2015’ten önce doğrudan bu e-posta adresine gönderiniz: ui@khas.edu.tr

 

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuruda bulunması gerekenler:

 1. Bildiri/panel başlığı
 2. Bildirinin temel sonuçlarını içeren kısa bir özet (En fazla 400 kelime)
 3. Yazar/katılımcı isim(leri) ve kurumsal bağlantılar
 4. Her katılımcının bir paragraflık biyografisi (detaylı bir CV istenmemektedir)
 5. Yazar/katılımcı e-mail adresleri (zorunlu)

KONFERANS PROGRAMI

 • 15 Eylül 2015: Panel/Bildiri Öneri/Özet Tesliminin Son Günü
 • 30 Eylül 2015: Panel/Bildiri Önerilerinin kabulüyle ilgili kararların ilanı (Başvurular geldikçe değerlendirilecektir.)
 • 1–30 Eylül: Erken Kayıt Dönemi
 • 1 Ekim 2015: Bildirilerin Tesliminin Son Günü
 • 1-15 Ekim 2015: Geç Kayıt Dönemi
 • 22-24 Ekim 2015: Konferans

MEKÂN

Konferans, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde yapılacaktır.

KAYIT

Konferans Kayıt Ücretleri:

Erken Kayıt Ücreti: € 100

Öğrenci Ücreti: € 50

Geç Kayıt Ücreti: € 150

Kayıt ücreti, açılış resepsiyonunu, ikramları ve konferans materyallerini karşılamaktadır.

KONAKLAMA

Konaklama ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Konaklama seçenekleriyle ilgili detaylar ve konu ile ilgili diğer bilgiler, bildiri önerilerinin kabulünden sonra katılımcılara iletilecektir.

SEYAHAT

Seyahat ücretleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

DÜZENLEME KOMİTESİ

Doç.Dr. Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE

Doç.Dr. Salih BIÇAKCI

Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA

Prof. Dr. Serhat GÜVENÇ

Doç.Dr. Kostas IFANTIS

Yard. Doç.Dr. Ahmet K. HAN

Öğr. Gör. Soli ÖZEL

Doç.Dr. Dimitrios TRIANTAPHYLLOU

Yard. Doç.Dr. Akın ÜNVER

Doç.Dr. Lerna YANIK

Gökce SİLMAN, Doktora adayı; araştırma görevlisi

Gül ORAL, Yüksek lisans öğrencisi; araştırma görevlisi

Hatice BINER, Yüksek lisans öğrencisi; araştırma görevlisi

Itır Sinem AYKUT, Doktora öğrencisi

 

 

ULUSLARARASI BİLİM KURULU

Roy ALLISON, Oxford University, İngiltere

Shlomo AVINERI, Hebrew University of Jerusalem, İsrail

Mustafa AYDIN, Kadir Has Üniversitesi, Türkiye

Oleg BARABANOV, MGIMO University, Rusya

Stephen CALLEYA, University of Malta, Malta

Spyros ECONOMIDES, LSE, İngiltere

Geoffrey EDWARDS, University of Cambridge, İngiltere

Dimitris KERIDIS, Panteion University, Yunanistan

Kemal KIRISCI, Brookings Institution, ABD

Guenter MEYER, Mainz University, Almanya

Kostas A. LAVDAS, Tufts University, ABD

Antonio MARQUINA BARRIO, Universidad Complutense de Madrid, İspanya

Kerem OKTEM, University of Graz, Avusturya

Jacques RUPNIK, Sciences Po, Fransa

Ilter TURAN, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye

DESTEK VEREN KURUMLAR

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları AUM, Kadir Has Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL 34083

Email: ui@khas.edu.tr